ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร ใส่เครื่องหมายขีด (-) ในช่องที่ไม่ทราบข้อมูล

     

ส่วนที่ 2 ระดับการศึกษา

**ไม่ต้องพิมพ์คำว่า "โรงเรียน" ตัวอย่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)**

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครอง

*
*
*
*