ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมทางการเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562

เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร