ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร ใส่เครื่องหมายขีด (-) ในช่่องที่ไม่ทราบข้อมูล

     

ส่วนที่ 2 ระดับการศึกษา

ไม่ต้องกรอกคำว่า "โรงเรียน"

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครอง