เปิดโลกพหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันทักษะ “Show Shine Challenge”

เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ฝ่ายระบบและโครงสร้างเทคโนโลยีสื่อสาร โทร. 02-260-9986-8 ต่อ 132

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ในสถานศึกษาเดียวกัน

- แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2ทีม(ทีมละ3คน)

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสถานศึกษาเดียวกัน

- แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม(ทีมละ3คน)

การแข่งขันคณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 25 ทีม สมัครได้โรงเรียนละ 1 ทีม

การแข่งขัน "แต่งกลอนสด"

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.1–ม.6) ประเภททีมไม่จำกัดเพศ จำนวนทีมละ 3 คน

- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม

การแข่งขันใบ้คำ “Word Clues”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม รับจำนวน20ทีม

การแข่งขัน “Word Power”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม รับจำนวน30ทีม

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การประกวดประดิษฐ์สถานที่จำลองในประเทศอาเซียนจากวัสดุเหลือใช้

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การแข่งขัน"ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์"

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา(ม.1–ม.6)

- ทีมละ 2 คน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

การแข่งขันประกอบอาหาร “ครัวไทยก้าวไกลสู่สากล”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน

การแข่งขันเขียนแบบภาพ 3 มิติ และภาพฉาย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 คนการประกวดออกแบบ Mobile Application

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น 18 ปี ชาย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่น 18 ปี ชาย

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การแข่งขัน School of Dance

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมเต้นหางเครื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม

การประกวดวงดนตรีสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีมการประกวดขับร้องเพลง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

- ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- สถานศึกษาส่งนักร้องเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 คนเท่านั้น

อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการออกแบบ และจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ในวิชาสังคมศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 1411 อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง นันทนาการในสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้อง 542 และ 543 อาคาร 5 ชั้น 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้อง 532 อาคาร 5 ชั้น 3